Opleiding tot Massagetherapeut

Vierjarige beroepsopleiding op hbo-niveau

Startdata: 

25 september 2024  |  7 oktober 2024

Algemeen

 EARLY BIRD KORTING: Schrijf je vóór 15 juli in voor de groep die op woensdag 25 september of maandag 7 oktober start en ontvang € 195,- korting op het lesgeld.

Wil jij je laten opleiden tot Holos Masseur? Neem dan een kijkje naar de jaaropleiding

De opleiding Holos massagetherapeut is een vierjarige beroepsopleiding op hbo-niveau, die in deeltijd wordt aangeboden. Eén vaste dag per week volgt de student lessen op locatie. De opleiding tot Holos massagetherapeut is bedoeld voor hen die als zelfstandig massagetherapeut een eigen praktijk willen voeren. Na het afronden van deze opleiding heb je een diploma op hbo-niveau, beschik je over een groot repertoire aan massagetechnieken en kun je je aansluiten bij het Holos Netwerk.

Starten met de opleiding

 • Woensdag 25 september 2024
 • Maandag 7 oktober 2024

De weekdag waarop je opleiding start, is de weekdag waarop je de rest van leergang I les zult hebben. Begint je opleiding op woensdag? Dan is woensdag de vaste lesdag van jouw groep.

Instromen in het 2e, 3e of 4e jaar

Heb je de masseursopleiding gedaan en wil je verder in leergang II? Of ben je tijdelijk gestopt en wil je weer instromen in leergang III of IV?

Leergang II: ntb
Leergang III: een woensdaggroep op 4 september 2024
Leergang IV: maandag 2 september 2024 

Holos stelt zich ten doel om gekwalificeerde massagetherapeuten op te leiden die:

^
Zelfstandig de cliënt begeleiden.
^
Niet de ziekte centraal stellen, maar de persoon.
^
De cliënt motiveren in het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn leven.
^
Symptomen beschouwen als waardevolle en betekenisvolle reacties van het lichaam.
^
Denken vanuit de gehele mens en daarbij rekening houden met de verschillende niveaus waarop ons leven zich afspeelt.
^
Zicht hebben op eigen processen.
^
Over voldoende medische kennis beschikken.
^
Niet-interpreterend, niet-oordelend, niet-sturend en niet-adviserend werken.
^
De eigen grenzen kennen en weten wanneer ze moeten doorverwijzen naar een andere vorm van therapie, regulier of alternatief.

Aanpak

De opleiding tot massagetherapeut gaat verder dan het aanleren van massagetechnieken en medische kennis. Alle massages worden gegeven vanuit de Holos visie en zijn kwalitatief hoogwaardig, professioneel en respectvol. Een Holos massagetherapeut zal altijd zijn massages beginnen vanuit een zijnshouding. Er is geen vooropgezet plan om de situatie zoals die op dat moment is, te willen veranderen maar om die te laten zijn zoals die is en die te voelen. De deskundigheid van de massagetherapeut zorgt er voor dat die het gebied masseert dat de grootste aandacht vraagt. Een Holos massagetherapeut kan worden beschouwd als een deskundige op het gebied van het lichaam zoals een psychotherapeut zich richt op het gebied van de psyche.

Daarnaast zal de Holos massagetherapeut de gevoelens, emoties en gedachten die bij een massage kunnen loskomen, benutten bij de begeleiding van de cliënt in zijn bewustwordingsproces. Door deze benaderingswijze kan een ontspannende massage overgaan in een massage die om therapeutische begeleiding vraagt. Therapeutische begeleiding houdt in dat de cliënt wordt begeleid in alles wat zich aandient aan emoties, ervaring en bewustwording. Niet door de boodschap te verzachten, te ontkennen of te bagatelliseren maar door de wijsheid van de boodschap van het lichaam te accepteren en te respecteren. Hierdoor krijgt de cliënt de kans zich bewust te worden van zijn lichaamswijsheid.

Leerplan

De deeltijd beroepsopleiding tot massagetherapeut duurt vier jaar. De lessen vinden één keer per week plaats op een vaste dag. De eerste leergang is gelijk aan de opleiding tot masseur. Praktijk en theorielessen wisselen elkaar zo veel mogelijk af.

De opleiding tot Holos massagetherapeut bestaat in totaal uit 157,5 lesdagen en 841 contacturen. Het studieniveau van de vierjarige opleiding is gelijk aan een hbo bachelor niveau en bestaat uit 210 ECT’s. De opleiding hbo Medische basiskennis is geïntegreerd en bestaat uit 40 EC’s.

Leergang 1 – Diploma Holos Masseur

Aantal lesdagen: 43
Aantal contacturen: 258
Totaal EC’s: 61

Inleiding
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 8
Klassieke massage

Aantal lesdagen: 12
Aantal contacturen: 70
Totaal EC’s: 25

Klassieke massage is een massagevorm die ook aan fysiotherapeuten en sportmasseurs op hun opleiding wordt aangeboden. Het is een massagevorm die het meest volledig is beschreven wat betreft massagehandgrepen, techniek, opbouw, uitgangshouding, tempo en richting per lichaamsdeel. Klassieke massage leert de student om een kwalitatief en technisch goed uitgevoerde massage te geven. Ook de trigger-points komen tijden de klassieke massage aan de orde. Deze lessen bevatten daarnaast het onderdeel anatomie, waaronder spierenleer met Latijnse benamingen. Als laatste komen de medische aspecten aan de orde, evenals de mogelijke gevolgen van massage, de indicaties en de contra-indicaties.

Energetische massage

Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 11

Bij de lessen Energetische massage ligt de nadruk op het respectvol en zorgvuldig aanraken. Het gaat om contact maken en het in contact zijn. De student leert te vertrouwen op zijn intuïtieve kwaliteiten en ontwikkelt zijn bereidheid tot zelfonderzoek.

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 25
Totaal EC’s: 6

Tijdens de eerste leergang worden de voornaamste aspecten van het menselijk lichaam behandeld. Alle voor een masseur relevante facetten van het menselijk lichaam (anatomie) komen tijdens de lesdagen met hele heldere uitleg voorbij.

In de eerste plaats leren de studenten cellen en weefsels kennen. Daarna volgen het bewegingsstelsel, de huid en hormonen. Verder in het jaar komen de grenzen van het vakgebied en rode vlaggen aan de orde. In de lessen wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat een masseur in de praktijk tegenkomt.

Om een diploma Medische Basiskennis van CPION te ontvangen, dienen aanvullend op de vakken uit het eerste jaar nog vijf vakken gevolgd te worden uit de opleiding tot massagetherapeut. Dat betreft de vakken Medische Basiskennis (leergang 2 + 3), psychopathologie (leergang 2), organisatie gezondheidszorg (leergang 4) en medische ethiek (leergang 4) en onderzoeksvaardigheden & soffos (leergang 4).

Inleiding Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 15
Totaal EC’s: 4

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. In deze inleiding behandelen we de thema’s skelet, huid, hormonen, menstruatie en het effect van ons denken.

Persoonlijke ontwikkeling

Aantal lesdagen: 7
Aantal contacturen: 42
Totaal EC’s: 11

De Holos massage is gericht op bewustwording van gevoelens en emoties. Het spreekt dan ook vanzelf dat de toekomstige masseur vertrouwd raakt met wat er in hem speelt. In de lessen komen verschillende thema’s aan de orde. Wat zijn de thema’s van mijn leven? Wat is mijn zelfbeeld? Wat zijn mijn overtuigingen en hoe beïnvloeden ze mijn gedrag? Wat zijn mijn verlangens en behoeften en waar zit mijn weerstand? De student leert vanuit een accepterende houding zijn gedachten, gevoelens en emoties te observeren. Vanuit deze grondhouding is het ook mogelijk om een cliënt uit te nodigen om naar zichzelf te kijken.

Practicum

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC: 1

Het practicum is een oefenexamen aan het einde van de eerste leergang. De student oefent het in-take gesprek, de massage en het eindgesprek. De student oefent tijdens het practicum met zijn medestudenten. De docent observeert.

Praktijkvoering

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 3

Na het behalen van het diploma Holos masseur zullen de afgestudeerden met een eigen praktijk starten. De professionele masseur komt voor een aantal praktische en zakelijke vraagstukken te staan.

Hoe vind ik mijn weg op de arbeidsmarkt? Hoeveel mag ik voor mijn massages vragen? Hoe zit het met de belastingen? Welke eisen stel ik aan mijn praktijkruimte? Wat vermeld ik in mijn folder? Op deze vragen wordt in deze les antwoord gegeven

Examen

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 3

Het toetsprogramma sluit aan bij de kerncompetenties van een Holos massagetherapeut. Inherent aan het beroep van massagetherapeut is de vaardigheid te kunnen waarnemen, voelen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces. In de loop van de opleiding gaat de student steeds meer leren vertrouwen op zijn eigen wijsheid en mag hij de therapeut worden die al in hem leeft.

Dit heeft gevolgen voor de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de toetsvormen. Naast kennistoetsen voor de (medische) vakkennis is er een sterke keuze gemaakt voor toetsing door middel van reflectieverslagen, portfolio-assessments en praktijktoetsen die als een rode draad door de hele opleiding loopt. Een volledig toetsprgramma kan je vinden in de studiegids.

Bij Holos hanteren we verschillende toetsvormen:

 • De kennistoets toetst op het niveau van weten (kennis) en weten hoe (inzicht) in relatie tot de beroepshandelingen.
 • Competentietoetsing is ontstaan om het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. Een competentietoets brengt studenten in situaties die representatief zijn voor hun latere beroep en beoordeelt of een student in die situaties in staat is effectief te handelen. Competente beroepsbeoefenaren zijn in staat om alle losse stukjes kennis, vaardigheden en houding te integreren tot een competentie, resulterend in adequaat professioneel gedrag in een relevante beroepssituatie.
 • Praktijktoets, ter afsluiting van de meeste lessenseries waarin een nieuwe massagevorm is aangeleerd, doet de student een praktijktoets onder toezicht van de docent. Hierin laat de student zien dat hij de massagetechnieken beheerst en op het passende niveau een therapeutisch gesprek kan voeren met de cliënt inclusief anamnese, inleiding massage en afronding.
 • Reflectieverslag en presentatie
  Reflectieverslagen en presentaties worden met name toegepast bij vakken die gerelateerd zijn aan persoonlijke en therapeutische vorming in relatie tot de beroepspraktijk. De student laat zien welke stappen hij gezet heeft, welke probleemsituaties hij tegengekomen is, wat hij daarvan geleerd heeft en hoe hij verder gaat. Op een steeds dieper niveau reflecteert hij op zijn (beroepsmatige) ontwikkeling.
 • Portfolio-assessment
  Een portfolio is een verzameling van producten (beoordelingen, reflectieverslagen, beschrijvingen van behandelingen, etc.) waarmee een student kan aantonen de kerncompetenties van de opleiding te beheersen. Bij Holos levert de student tweemaal een portfolio in.

Herexamen

De student mag eenmaal kosteloos herexamen doen. Als dit herexamen niet wordt gehaald moet eerst een deel van de opleiding opnieuw tegen betaling worden gevolgd om vervolgens het examen nog één keer te mogen doen.

Leergang 2 – Diploma Reflexzone Masseur

Aantal lesdagen: 37
Aantal contacturen: 222
Totaal EC’s: 52

Bindweefselmassage

Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 9

Bindweefselmassage is een speciale techniek waarmee het onderhuids bindweefsel wordt gemasseerd. Aangezien het lichaam bestaat uit verschillende zones (Head), raak je via de huid ook bepaalde spieren en organen aan die via het zenuwstelsel met het bindweefsel verbonden zijn.

Voetreflexologie

Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 11

Op empirische gronden gebaseerde voetreflexologie of voetreflexzonetherapie wordt al lang als een volwaardige therapie toegepast. Uitgangspunten zijn dat zones op de voeten een verbinding hebben met lichaamsdelen, organen en het hormonale stelsel. In deze lessen worden de locaties van de reflexzones onderwezen en hoe deze te behandelen. In dit vak wordt ook een begin gemaakt met de therapeutische ontwikkeling.

Haptische oefeningen

Aantal lesdagen: 4
Aantal contacturen: 24
Totaal EC’s: 3

Deze lessen zijn een verdieping van de lessen Energetische massage. Als Holos massagetherapeut ben je zelf het belangrijkste instrument. Hoe vrijer je zelf bent in je eigen lijf hoe vrijer je in je sessies kan staan.

Door middel van haptische oefeningen, beweging, ademwerk, lichaamswerk kom je meer in contact met plekken waar het stroomt en plekken waar het vast zit. Door met aandacht te gaan naar datgene wat zich aandient kan er ruimte ontstaan. We gaan contact maken met onze basiskracht in het bekken en die verbinden we met het hart. Hierdoor krijg je meer vertrouwen in je eigenheid en je vrije levensenergie

Daarnaast gaan we oefenen met aanraken in de ‘open ruimte’. Aanraken zonder iets te ‘doen’. In deze lessen gaan we kijken en onderzoeken hoe het om aan te raken zonder technieken, maar aanraken vanuit niet-weten en voelend aanwezig zijn. Ook oefenen we met communiceren over wat je in je lijf voelt en leer je vanuit openheid het contact af te stemmen met de cliënt.

 

Therapeutische vorming en visie

Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 10

Vanaf het tweede jaar verschuift de aandacht van de persoonlijke ontwikkeling naar therapeutische vaardigheden. De student gaat aan de slag met gespreksvoering, lichaamstaal, spreken, luisteren, spiegelen, overdracht en tegenoverdracht. De student wordt geleerd om zich als therapeut te beperken tot spiegelen zonder te oordelen, te sturen, te duiden of te adviseren.

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 4
Aantal contacturen: 20
Totaal EC’s: 6

Tijdens de tweede leergang wordt een vervolg gemaakt op de behandelde facetten van het menselijk lichaam uit leergang I. Je gaat begrijpen hoe het lichaam functioneert qua afweer, bloed, voortplanting, uitscheiding, spijsvertering, hart en circulatie. 

Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 5
Totaal EC’s: 4

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. We behandelen de onderwerpen immuunsysteem, hart en bloed.

Psychopathologie

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 9

Om je voor te bereiden op het praktisch toepassen van de stof, kruip je tijdens onze lessen in de huid van de therapeut. Het accent ligt hierbij op pathologie zoals je die (in de toekomst) in je praktijk tegenkomt, hoe je alarmsymptomen leert herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan. De opgedane kennis leer je meteen toepassen, op deze manier blijft de stof je ook beter bij. We behandelen de onderwerpen DSM, persoonlijkheidsstoornissen en gele vlaggen.

Ondernemerschap

Aantal lesdagen: 2
Aantal contacturen: 12
Totaal EC’s: 4

Ongeveer 95% van onze afgestudeerden start een eigen praktijk. De massagetherapeut dient daarom niet alleen te beschikken over uitstekende vaktechnische en therapeutische bekwaamheden, ook moet hij in staat zijn om zijn ondernemerskwaliteiten in te zetten. Een doelstelling van Holos Academie is dan ook dat iedere therapeut zijn brood kan verdienen met de inkomsten uit zijn praktijk. Tijdens de lessen ondernemerschap leer je hoe je je praktijk het beste vorm kan geven en kan positioneren in een concurrentiegevoelige markt. Daarnaast zal er ook een doelgroep/specialisatie worden gekozen waarin je afstudeert. Door je te specialiseren in een bepaalde doelgroep of ziektebeeld word je een expert binnen de beroepsgroep. Als laatste maak je kennis met  moderne marketingstrategieën om jezelf zichtbaar te maken voor de rest van de wereld.

Integratie

Aantal lesdagen: 2
Aantal contacturen: 12
Totaal EC’s: 3

Tijdens de integratielessen worden alle kerncompetenties doorgenomen en besproken. Het doel daarbij is om de lesstof van alle praktijkvakken, therapeutische vorming en visie, medische kennis, het ondernemerschap te integreren tot één geheel. Vervolgens schrijft de student een portfolioverslag waarin hij laat zien hoe hij aan de verschillende competenties gewerkt heeft. Het gaat echter met name om zijn reflectievaardigheden. Met het portfolio-assessment sluit de student het tweede jaar af en laat hij zien dat hij professionaliseringsbekwaam is.

Tentamen

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 3

Middels een praktijktoets toont de student aan de nieuw aangeleerde massagevormen te beheersen. Tevens laat hij zien dat hij over therapeutische gespreksvaardigheden beschikt en dat hij een volledige sessie aan een cliënt kan geven inclusief anamnese, inleiding massage, massage en afrondingsgesprek. 

Herexamen

De student mag eenmaal kosteloos herexamen doen. Als dit herexamen niet wordt gehaald moet eerst een deel van de opleiding opnieuw tegen betaling worden gevolgd om vervolgens het examen nog één keer te mogen doen

Leergang 3

Aantal lesdagen: 36
Aantal contacturen: 216
Totaal EC’s: 47

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 6

In leergang 3 staan ademhaling en zenuwstelsel centraal. Het zorgt ervoor dat je als student inzicht krijgt in de vele systemen, organen, weefsels en cellen die samenwerken en aangestuurd worden door de kleinste prikkels met grote gevolgen. Iedere prikkel die we opvangen wordt door het zenuwstel vertaald, bereiken de hersenen en gaan door naar de organen waar er geactiveerd of geremd moet worden.

Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 10

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. In deze lessen wordt op allerlei manieren het innerlijk gehoor gescherpt.

Chakra massage

Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 11

Bij Chakra massage kan de cliënt ervaren hoe het is gesteld met de energiebalans. Ook hier zal het doel van de massage niet zijn om de energiebalans te herstellen, maar juist bewust te worden van de stand van zaken zoals die zich voordoet. In deze massagevorm worden de energiecentra (Chakra’s) betrokken. Chakrapsychologie is een onderdeel van deze lessen. Het chakrasysteem is een wijsgerige symbolisatie van het universum. Elk van de zeven niveaus stelt een gebied van het menselijk leven voor.

Holistic Pulsing

Aantal lesdagen: 4
Aantal contacturen: 24
Totaal EC’s: 6

Bij pulsing wordt een pulserende beweging in gang gezet die zich voortzet tot de verste uithoeken van het lichaam, zoals bij een rimpeling op het wateroppervlak. Cliënten beschrijven dikwijls een sensatie van terugkeer tot de vroege kindertijd. Via pulsen kan de cliënt tot meer lichaamsbewustzijn komen. Hij kan merken waar de puls stopt en waar hijzelf vasthoudt.

Focusing

Aantal lesdagen: 4
Aantal contacturen: 24
Totaal EC’s: 5

Holos massagetherapie is gericht op het aandachtig laten voelen en beluisteren van lichamelijke signalen. Focusing leert op een vriendelijke manier een innerlijke relatie aan te gaan met wat er in ons leeft. Focusing in combinatie met aanraken bevordert de relatie tussen de persoon en zijn beleving via het lichaam. Tijdens deze lessen leert de student om anderen daarbij te helpen en vervolgens hoe deze techniek te integreren in een massagebehandeling.

Ondernemerschap

Aantal lesdagen: 2
Aantal contacturen: 12
Totaal EC’s: 2

Tijdens deze lessen krijg je tools aangereikt om jezelf te positioneren in het werkveld.

Integratie

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 30
Totaal EC’s: 8

In deze lessen worden de verslagen besproken die de studenten hebben geschreven over sessies die ze thuis hebben uitgevoerd. Zo worden medische basiskennis, therapeutische vaardigheden en het uitvoeren van de massages geïntegreerd.

Supervisie

Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 5

De studenten beschrijven en bespreken hun ervaringen uit de praktijk onder leiding van een supervisor. Heel nadrukkelijk staan daarbij niet de klachten van de cliënt centraal, maar de kwaliteiten en blinde vlekken van de student. Ook wordt er gekeken naar de verantwoordelijkheden en grenzen van de toekomstige therapeut.

Tentamen

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 3

Het jaar wordt afgesloten met een praktijktoets waarmee de student laat zien dat hij de nieuw aangeleerde massagetechnieken beheerst en op het passende niveau een therapeutisch gesprek kan voeren met de cliënt inclusief anamnese, inleiding massage en afronding.

Herexamen

De student mag eenmaal kosteloos herexamen doen. Als dit herexamen niet wordt gehaald moet eerst een deel van de opleiding opnieuw tegen betaling worden gevolgd om vervolgens het examen nog één keer te mogen doen

Leergang 4 – Diploma Massagetherapeut

Aantal lesdagen: 29,5
Aantal contacturen:178
Totaal EC’s: 50

Ondernemerschap

Aantal lesdagen: 2
Aantal contacturen: 12
Totaal EC’s: 2

In deze lessen leert de student ondernemersvaardigheden zodat hij weet hoe zijn praktijk te positioneren.

Trauma en het Zenuwstelsel

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 30
Totaal EC’s: 7

Als gevolg van trauma neemt stress het vaak van je over in het dagelijks leven. In deze lessen leer je onderscheid te maken tussen traumagerelateerde en hechtingsgerelateerde afweermechanismen, en wat het verschil is in aanpak. Je leert meer regie krijgen op het moment dat emoties te heftig en overspoelend worden bij je cliënt. Je leert bij jezelf automatische reactiepatronen te herkennen, waardoor je makkelijker uit de tegenoverdracht blijft. En je leert werken met draagkracht en ik-sterkte. 

Integratie

Aantal lesdagen: 2
Aantal contacturen: 12
Totaal EC’s: 3

Tijdens de integratieles wordt de student voorbereid op jaar 4 en wat hem daarin te wachten. Speciale aandacht wordt gegeven aan het kiezen van een specialisatie.

Supervisie

Aantal lesdagen: 3,5
Aantal contacturen: 21
Totaal EC’s: 3

Afgewisseld met de Interne stagedagen vinden de lessen Supervisie plaats. De studenten beschrijven en bespreken hun ervaringen uit de praktijk onder leiding van een supervisor. Heel nadrukkelijk staan daarbij niet de klachten van de cliënt centraal, maar de kwaliteiten en blinde vlekken van de student. Ook wordt er gekeken naar de verantwoordelijkheden en grenzen van de toekomstige therapeut.

Basiskennis meridianen

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 30
Totaal EC’s: 8

In deze praktijklessen doe je basiskennis op over de theorie van de vijf elementen uit de Chinese geneeskunde met hun bijbehorende meridianen. Per element leer je een massage van deze meridianen die je makkelijk kunt integreren in je praktijk.

Onderzoeksvaardigheden & Soffos

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 3

In de gezondheidszorg is een ontwikkeling gaande waarbij alle behandelwijzen worden gebaseerd op onderzoeken die aantonen dat een behandelwijze daadwerkelijk effectief is. Om door de reguliere gezondheidszorg erkend te worden, zullen ook complementaire behandelwijzen zoals massagetherapie onderzoek dienen te doen. Je leert enerzijds om het internet op een effectieve manier te gebruiken en onderzoeksdata te vinden. Daarnaast leer je ook om onderzoek te doen naar de effecten van massagetherapie bij je eigen cliënten (Soffos). Ook krijg je aanwijzingen hoe je gebruikte bronnen kunt citeren.

Medische ethiek

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 1

De medische ethiek heeft zich ontwikkeld tot een apart vakgebied. Professionele beoefening van het vak massagetherapeut brengt ook ethische vereisten met zich mee. Beroepsethiek is te omschrijven als de bezinning op een door een bepaalde beroepsgroep aanvaard complex van waarden en normen. Het geeft dus waarden en normen aan waaraan de massagetherapeut zich dient te houden. Het is mede een signaal naar de buitenwereld dat de beroepsgroep toeziet op het handhaven van professionele maatstaven.

Organisatie gezondheidszorg

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 2

Er is een duidelijke tendens waarneembaar waarbij de reguliere en complementaire zorg elkaar opzoeken om elkaar te versterken. Langzaam maar zeker wordt de meerwaarde van de complementaire zorg erkend door de consument die enerzijds op zoek is naar meer aandacht en anderzijds naar een betere omgang met de huidige westerse levensstijl. Communicatie en samenwerking met professionals uit andere disciplines in de zorgsector is hierbij van belang.

Practicum

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 3

Ter voorbereiding op de Interne stage oefenen de studenten op elkaar om een volledige behandeling te leren geven onder begeleiding van een docent.

Interne stage

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 3

De interne stage is een proefexamen aan het einde van de vierde leergang. Iedere student geeft op de academie drie massages aan een onbekende cliënt uit de gekozen doelgroep. Een stagebegeleider en een medestudent observeren daarbij en geven na afloop hun terugkoppeling. Van iedere sessie wordt een verslag gemaakt dat wordt besproken met de stagebegeleider. Bovendien wordt elke behandeling in supervisie ingebracht. Deelneming aan de interne stage is slechts mogelijk indien alle voorafgaande tentamens en opdrachten positief zijn beoordeeld.

Eindexamen

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 9
Totaal EC’s: 19

Ter afsluiting van jaar 4 laat de student zien dat hij het niveau van Beginnend beroepsbeoefenaar behaald heeft. Dit doet hij door drie keer een onbekende cliënt uit de gekozen doelgroep op de academie te behandelen onder toezicht van een examinator. Na afloop schrijft de student een scriptie. Daarnaast levert hij ook een competentie-ontwikkelingsplan in waarin hij laat zien aan de verschillende vastgestelde competenties gewerkt te hebben.

Herexamen

De student mag eenmaal kosteloos herexamen doen. Als dit herexamen niet wordt gehaald moet eerst een deel van de opleiding opnieuw tegen betaling worden gevolgd om vervolgens het examen nog één keer te mogen doen

Toelatingscriteria massagetherapeut

Het is belangrijk dat je je voldoende informeert voordat je besluit om je in te schrijven als student bij Holos. Je kan dit doen door naar de open dag te komen. Ben je niet in de gelegenheid om deze dag aanwezig te zijn, dan kan je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Dit is niet verplicht, alleen als jij het nodig vindt. Je kan tijdens het gesprek jouw persoonlijke vragen stellen en jouw verwachtingen uitspreken. Samen kijken we dan of Holos voor jou een goede keus is.

De uitgangspunten voor de opleiding tot massagetherapeut zijn:

^

Je beschikt minimaal over een MBO-4 of HAVO-diploma. 

^

Je kunt je vinden in de visie en aanpak van Holos.

^

Om toegelaten te worden tot jaar 2 dien je jaar 1 Holos masseur te hebben afgerond.

Beroepsperspectief

Veel afgestudeerde massagetherapeuten van Holos (ongeveer 95%) werken zelfstandig in hun eigen praktijk of combineren dit met andere werkzaamheden in bijvoorbeeld een groepspraktijk, gezondheidscentrum en zorginstellingen.

De vraag naar goede massagetherapeuten neemt vanuit de verschillende sectoren toe. Na het behalen van het diploma Holos massagetherapeut is het mogelijk deel te nemen aan het Holos Netwerk of lid te worden van een andere beroepsvereniging. Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt dan geheel of gedeeltelijk de kosten van de behandeling. Ook komen jouw behandelingen sinds 2016 in aanmerking voor BTW vrijstelling.

Voor afgestudeerde Holos massagetherapeuten en Holos masseurs biedt Holos Academie masterclasses aan, een nascholingsprogramma dat is bedoeld als aanvulling op de opleiding. Op deze wijze kan je jouw kennis aanvullen en verdiepen. Daarnaast vormen de nascholingsdagen een inspiratiebron en kan je wat je hebt geleerd direct in eigen praktijk toepassen.

Accreditatie en beroepsverenigingen

Als massagetherapeut werk je met mensen en het menselijk lichaam. Een ongelooflijk rijk en breed vakgebied waarnaar wereldwijd wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en waarin dagelijks nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Een vakgebied dus waarin het noodzakelijk is actueel te blijven om de kwaliteit hoog te kunnen houden.

Om onszelf alert te houden of de kwaliteit die we bieden nog steeds voldoende is laat Holos Academie zich graag regelmatig keuren door onafhankelijke instanties. Wij zijn er trots op dat de volledige opleiding geaccrediteerd is door CPION waardoor behandelingen bij Holos massagetherapeuten in aanmerking komen voor vergoeding bij zorgverzekeraars. En dat we door verschillende beroepsverenigingen zijn geaccrediteerd, waaronder de LVNT, een van de grootste beroepsverenigingen van Nederland op het gebied van Natuurgeneeskunde.

Holos is geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen, waardoor Holos massagetherapeuten na het behalen van het diploma en een toelatingsgesprek zich kunnen aansluiten. Lees hier bij welke beroepsverenigingen het mogelijk is.

Syllabi en literatuur

De syllabi worden op de eerste lesdag van elke leergang uitgereikt.
Deze kosten zijn bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte en aanbevolen literatuur worden tijdens de eerste les met de betreffende docent besproken. Hier vind je de literatuurlijst van alle leergangen. Bijna alle boeken zijn met korting te koop bij Merlijn Boekhandel.

Kosten en betaling

Het studiegeld is inclusief alle syllabi die door de academie worden uitgegeven, CPION diploma voor de medische vakken, het practicum, de tentamens, de examens en eventueel een herexamen. Niet inbegrepen zijn het boekengeld van ongeveer € 560,- voor de hele opleiding en de kosten, ongeveer € 210,- voor de drie verplichte sessies bij een massagetherapeut in de tweede leergang en een inschrijving in het abituriëntenregister van CPION € 125,-.

Studenten van de opleiding tot Holos massagetherapeut (vanaf leergang 2) zijn verplicht een lid te worden van Holos Netwerk. Het studenten lidmaatschap bedraagt: €50,- per jaar. Je ontvangt een aparte factuur van het Holos Netwerk


Overzicht per leergang

Kosten
Eerste leergang 43 lesdagen / 258 uur  € 3.795,-
Tweede leergang 37 lesdagen / 222 uur  € 3.775,-
Derde leergang 36 lesdagen / 216 uur  € 3.940,-
Vierde leergang 29 lesdagen / 178 uur  € 3.985,-
Inschrijfgeld Het inschrijfgeld is eenmalig  € 50,-Het studiegeld voor de leergangen van de opleidingen kan in twee termijnen worden betaald. De administratiekosten van gespreide betaling bedragen € 60,00. Je kunt er ook voor kiezen om in maandelijkse termijnen te betalen. Door middel van een automatische incassomachtiging wordt maandelijks een bedrag afgeschreven. Hiervoor berekenen wij € 60,00 administratiekosten. Meer informatie en een incassoformulier vraag je aan via ons secretariaat.

Het inschrijfgeld en het studiegeld (eventueel eerste termijn) dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN NL23INGB0005707862 t.n.v. Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht. Holos is ingeschreven bij het CRKBO en derhalve is het studiegeld vrijgesteld van BTW.

Na je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Verdere praktische informatie en de factuur ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang.

Graag ontvangen bij het inschrijfformulier: 

 • Het inschrijfgeld van € 50,-
 • Een pasfoto

Als aan deze voorwaarden is voldaan, ontvang je een bevestigingsbrief, een lesrooster en een factuur.

Op de eerste lesdag ontvang je de informatiegids van Holos die je wegwijs maakt in de organisatie en de reglementen.

Vrijstelling

De opleiding tot Holos Massagetherapeut is inclusief HBO Medische basiskennis en het CPION diploma. Holos biedt in sommige gevallen vrijstelling voor het vak medische basiskennis (5 lesdagen) in de eerste leergang. Dit is van toepassing voor studenten, die reeds een opleiding op hbo niveau hebben genoten inclusief medische basiskennis.

 

Voor de volgende vooropleiding is dit van toepassing:

^
Manuele Therapie
^
Oefentherapie Cesar
^
Oefentherapie Mensendieck
^
Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
^
Fysiotherapie
^
Verpleegkunde
^
Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg
^
Ergotherapie
^
Logopedie
^
Palliatieve zorg
^
Verloskunde
^
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
^
Huidtherapie
^
Voeding en Diëtetiek
^
CPION geaccrediteerde opleiding

Omdat de ervaring leert dat sommige studenten toch de lessen willen volgen bieden we je de keuze uit de volgende opties:

1. Je volgt wel de lessen, maar bent vrijgesteld van het tentamen en examen. Er is geen reductie op het lesgeld van toepassing.

2. Je volgt geen lessen en je bent vrijgesteld voor het tentamen en examen. Je ontvangt een reductie op het lesgeld van € 350,-.

Bovengenoemde opleidingen geven geen vrijstelling voor het vak Holistische geneeskunde vanaf de tweede leergang.

Graag horen wij bij inschrijving of er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling en ontvangen wij graag een kopie van het diploma en de cijferlijst.

Veelgestelde vragen

Wat is de studiebelasting?
Voor de opleiding tot Massagetherapeut, is de studiebelasting ongeveer 10 tot 12 uur per week. Dit is inclusief het oefenen met en op studenten.

Daarnaast wordt van de toekomstige therapeuten verwacht dat zij beginnen met het vormen van een eigen cliëntenkring. In het tweede jaar is de student ook verplicht drie massages bij een afgestudeerde Holos massagetherapeut te ondergaan.

Is persoonlijke ontwikkeling bij Holos belangrijk?
Holos hecht veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele student. Het streven van Holos is om elke student op zijn eigen wijze in staat te stellen meer zichzelf te worden. Immers daardoor ontstaat de specifieke eigenheid die nodig is om als massagetherapeut te kunnen werken met cliënten. Therapeutische kwaliteiten en intuïtieve vermogens ontstaan niet alleen door het verwerven van kennis, maar vooral door open te staan voor eigen ervaring en beleving. In alle lessen wordt aandacht geschonken aan het groeiproces van iedere student. Holos zorgt gedurende de gehele opleiding voor ondersteuning en begeleiding.
Hoe groot zijn de groepen tijdens de opleiding?

De groepen bestaan uit minimaal twaalf en maximaal zestien personen. Vrouwen zijn in de meerderheid, maar het percentage mannelijke studenten groeit gestaag. Ongeveer een kwart is nu man. De studenten hebben verschillende achtergronden, ervaringen en opleidingniveaus. De leeftijd loopt van 21 tot boven de 60 jaar.

Hoe gaat Holos om met vakanties?
Holos Academie is tijdens de voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie en kerstvakantie gesloten. De schoolvakanties worden zoveel mogelijk aangehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale verschillen. De academie is tijdens de maanden juli en augustus gesloten.
Wanneer kan ik weer instromen?

Er zijn verschillende momenten om in leergang II, III en IV in te stromen. Onder het kopje ‘Algemeen’ vind je de eerst volgende data waarop jouw leergang start.

Hoe vaak kan ik oefenen met masseren?
In overleg met het secretariaat en bij beschikbaarheid van een ruimte is het mogelijk om buiten de les om te oefenen met medestudenten.
Kan ik vrijstelling krijgen van bepaalde vakken?
Voor sommige studenten is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor bepaalde vakken, door eerder gevolgde opleiding(en) en/of werkervaring. Wij spreken in dat geval van een ´tailormade’ programma. Neem hiervoor contact op met het secretariaat om samen uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor jou.
Kan ik een vergoeding krijgen voor deze opleiding?
Academie Holos heeft een goede relatie met het UWV WERK-bedrijf en andere re-integratiebedrijven betreffende re-integratie en omscholingstrajecten. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten, hun opleiding vergoed gekregen. Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, neem dan contact op met een werkcoach van het UWV of re-integratiebedrijf in jouw regio.
Waar vinden de lessen plaats?

Holos Academie is gevestigd in Het Holos Huis te Utrecht en bevindt zich aan de Nachtegaalstraat 31. Bekijk hier onze routebeschijving.

Ik schrijf mij in voor Opleiding tot Massagetherapeut

 

  Upload een pasfoto van jezelf

  Ik schrijf mij in voor:

  Hoe ben je met onze opleiding contact gekomen?

  Meld mij aan voor de Holos nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en begrijp dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen