ALGEMENE VOORWAARDEN

HOLOS ACADEMIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De algemene voorwaarden voor de opleiding tot masseur en massagetherapeut zijn als volgt:

 

Toelatingseisen

1. havo/mbo is gewenst. Levenservaring is belangrijker, dan vooropleiding.
2. Je kunnen vinden in de uitgangspunten van Holos.
3. Een goede motivatie hebben en een positieve studiehouding.
4. De academie dient voor de inschrijving op de hoogte te worden gebracht van de lichamelijke en psychische aandoeningen van een student, het onder behandeling zijn bij een arts, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. In een enkel geval kan de academie toelating weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid en/of gebruik van medicatie. 

Inschrijving

1. Inschrijving van de opleiding tot masseur en de opleiding tot massagetherapeut vindt plaats door middel van het inschrijfformulier of via onze website www.holos.nl.
2. De inschrijving is pas definitief als Holos in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier, het inschrijfgeld en digitale pasfoto.
3. Na ontvangst van het volledige ingevulde inschrijfformulier is een studieovereenkomst met Holos tot stand gekomen.
4. Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst kan deze overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden.
5. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de studieovereenkomst.
6. Inschrijving voor de vervolgopleiding tot massagetherapeut (2e t/m 4e leergang) vindt plaats door middel van het daarvoor uitgereikte inschrijfformulier. Wanneer je inschrijving aansluitend is op de masseurs opleiding is er geen inschrijfgeld van toepassing.

Bewijs van inschrijving

1. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan degene die zich heeft aangemeld een voorlopige bevestiging gestuurd.
2. Bij voldoende aanmeldingen stuurt Holos de student de definitieve bevestiging samen met het rooster en de factuur.

Studiekosten en financiële verplichtingen

1. Bij inschrijving voor de masseurs- en therapeutenopleiding verplicht de student zich het verschuldigde studiegeld van de betreffende leergang te betalen.
2. De studiekosten staan vermeld in de prijsbijlage en op onze website holosacademie.nl.
3. Betaling van de opleiding of cursus dient te geschieden vóór aanvang van de eerste lesdag en vóór iedere nieuwe leergang op ING rekeningnummer 57 07 862 t.n.v. Holos Academie voor Massagetherapie te Utrecht.
4. Holos biedt standaard de mogelijkheid tot betaling in twee termijnen. Hiervoor worden € 60 administratiekosten in rekening gebracht. Alleen voor de eerste leergang is betaling in drie termijnen mogelijk.
5. Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk voor de betaling. Aangeraden wordt daarom een schriftelijke bevestiging van het bedrijf of instelling te vragen.
6. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
7. Bij het overschrijden van de betalingsdatum wordt per maand € 25 kosten in rekening gebracht.
8. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de student.
9. Bij niet tijdige betaling kan de student toegang tot de lessen/tentamens worden ontzegd. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.
10. Het studiegeld betreft de kosten voor lessen, tentamens en de in de programmagids vermelde syllabi.
11. Bij aanvang van een leergang verplicht de student zich tot het betalen van die hele leergang.

Annulering aanmelding

1. Annulering van de opleiding na inschrijving moet uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk en aangetekend geschieden. Het inschrijfgeld kan niet worden teruggevorderd.
2. Holos behoudt zich het recht voor een opleiding wegens onvoldoende deelnemers te annuleren. Reeds betaalde studiegelden zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

Tussentijdse beëindiging | financiële verplichtingen

1. Bij tussentijdse beëindiging van een leergang door de student vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Indien in twee termijnen wordt betaald en men tijdens de eerste termijn de opleiding wil beëindigen, wordt alsnog de openstaande termijn in rekening gebracht.
2. De niet gevolgde (maar wel betaalde) lessen na het moment van stoppen mogen binnen twee jaar alsnog worden gevolgd.
3. In geval van ernstige ziekte kan alleen ontheffing worden verleend voor een deel van het lesgeld, indien de cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring kan overleggen.
4. De academie is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de studieovereenkomst op te zeggen indien de belangen van de school worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen voorvloeiend uit de studieovereenkomst blijven bestaan.

Opnieuw instromen | herhalingslessen 

1. Bij instroming na een tijdelijke stop geldt het lesgeld van de betreffende instroomgroep.
2. Bij het opnieuw volgen van bepaalde lessen geldt ook het tarief van de betreffende instroomgroep.
3. Indien een student opnieuw instroomt, moet er een inschrijfformulier voor instromers worden ingevuld.
4. De administratiekosten voor het instromen bedragen € 50,-.

Verzuim 

1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
2. Het verzuim van lessen kan invloed hebben op de beoordeling van de vakken. De exacte regels zijn te vinden in de informatiegids die aan het begin van de opleiding wordt uitgereikt. 

Studie-en opleidingsinformatie

1. In de programmagids en op de website staan de doelstellingen van de opleidingen, de duur, de omschrijving van de vakken, een globaal leerplan, studiebelasting, toetsing, kosten en algemene informatie.
2. Bij de start van de opleiding ontvangt de student een informatiegids met daarin alle informatie over de gang van zaken, de organisatie en reglementen van Holos.
3. De roosters voor de eerste leergang worden samen met de definitieve bevestigingsbrief opgestuurd. De nieuwe roosters worden in maart/april van elk schooljaar uitgedeeld.
4. De leerdoelen en criteria van elk vak worden op de eerste lesdag van het betreffende vak uitgedeeld, meestal achterin de syllabus.
5. De academie behoudt het recht om na aanvang van de studie kleine wijzigingen in het leerplan aan te brengen. Uiteraard met het behoud van het aantal lesuren.

Beoordelingscriteria

1. De criteria van elk vak geven duidelijk aan over welke kennis, vaardigheden en therapeutische attitude een student bij de toetsing moet beschikken.
2. De kosten voor de vierde leergang zijn inclusief de kosten voor het examen en indien nodig één herexamen.
3. Een student heeft binnen twee jaar na examendatum recht op één herexamen zonder bijbetaling. De administratiekosten bedragen € 50,-.
4. Op verzoek van de student kan bij het herexamen een onafhankelijke gecommitteerde van de FONG aanwezig zijn. De FONG is een overkoepelende organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van de opleidingen op het gebied van natuurlijke geneeswijzen.
5. Als de student voor het herexamen zakt, bestaat de mogelijkheid nog eenmaal examen te doen, op voorwaarde dat het leer- traject vanaf het tweede deel van de derde leergang opnieuw wordt gevolgd en alle toetsen met een voldoende worden afgerond. Dit tegen de studiekosten van de instroomgroep.

Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden beantwoord binnen een termijn van tien werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Holos per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de directie van Holos. Nadat de student gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Reclameren binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.
3. Indien de student de klacht bij een extern orgaan wil aankaarten, dan kan dit bij de FONG. De beslissing van de FONG gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Aansprakelijkheid

1. De academie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van de massagetherapie tijdens de opleiding.
2. De academie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen en/of materialen.

Geheimhouding

1. Alle gegevens van studenten worden door Holos vertrouwelijk bewaard en behandeld.
Inzage is strikt voor directie, medewerkers en docenten van Holos. Er worden nooit gegevens aan derden verstrekt.
2. De directie, medewerkers, docenten en studenten van Holos zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben verkregen.
3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig wordt medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Auteursrecht studiemateriaal

De copyrights van de door Holos ontwikkelde syllabi behoren aan de academie. Niets uit dit lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holos.

Overige

1. De student dient voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn zodat de lessen niet worden verstoord.
2. Alleen in de kantine mag worden gegeten of gedronken. In de lokalen mag alleen water worden meegenomen.
3. In het gebouw geldt een rookverbod.
4. De student dient zelf zijn spullen op te ruimen in zowel de leslokalen als in de kantine.